HMS-arbeid og HMS-krav

God internkontroll handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med god internkontroll er å forebygge uønskede hendelser, oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet, god lønnsomhet og minimale utslipp.


Krav om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) krever at den som er ansvarlig for virksomheten sørger for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Hvem har krav om et systematisk HMS-arbeid

Internkontrollforskriften gjelder all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- og sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at kravet om systematisk HMS-arbeid gjelder for din virksomhet, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer eller tjenester. Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter.

Internkontrollforskriften

Arbeidsmiljøloven

Kom i gang

I Arbeidstilsynets e-læringsverktøy "Arbeidsmiljømodellen" får du oversikt over sentrale aktiviteter, roller og regelverk. Her får du også tips og råd om hvordan du kan komme i gang med arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidstilsynet om arbeidsmiljømodellen

På Arbeidstilsynets nettsider kan du videre lese om hvordan du kan lage et HMS-system og de ulike rollene i HMS-arbeidet.

Arbeidstilsynet om roller i HMS-arbeidet

Alle virksomheter skal ha skriftlige beskrivelser av: 

 • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • Hvordan virksomheten er organisert
 • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
 • Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet
 • Rutiner for å håndtere feil og mangler
 • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Små virksomheter med lite risikofylte aktiviteter behøver ikke en omfattende dokumentasjon. Veiledning til internkontrollforskriften gir et godt grunnlag for det du trenger til en liten virksomhet.

Arbeidstilsynets veiledning til Internkontrollforskriften

HMS-ansvar for andre enn egne arbeidstakere

Når flere virksomheter skal utføre arbeid på samme arbeidsplass, og ingen regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom en slik avtale ikke kommer i stand, må virksomhetene melde fra til Arbeidstilsynet. Da avgjør Arbeidstilsynet hvilken virksomhet som skal være hovedbedrift.

Arbeidstilsynet om samordning av HMS-ansvar

Arbeidsmiljøloven om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

Krav om opplæring i HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Det er ditt ansvar som arbeidsgiver at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Da må du ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten. Plikten til å gjennomgå opplæring er personlig og kan ikke delegeres. Loven stiller ikke krav til opplæringens omfang, men det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring skal tilpasses den enkelte virksomhets art, aktiviteter, risiko og størrelse.

Arbeidstilsynet om HMS-opplæring for ledere

Arbeidsmiljøloven om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS

HMS-kort

Bygge- og anleggsbransjen, manuell bilpleie, hjulskift, hjullagring, samt renholdsbransjen er pålagt å utstyre arbeidstakerne med HMS-kort.

Tilsyn og hjelp med HMS-arbeid

Internkontrollforskriften henger sammen med en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere ulike instanser. Disse virksomhetene fører kontroll med at regelverket følges:

 • Arbeidstilsynet for arbeidsmiljøloven
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og kommunale brannvernmyndigheter for brann- og eksplosjonsvernloven
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Det lokale el-tilsyn for lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt deler av produktkontrolloven
 • Miljødirektoratet for forurensningsloven, produktkontrolloven og deler av genteknologiloven
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon for sivilforsvarsloven
 • Sjøfartsdirektoratet for fritidsfartøy
 • Helsedirektoratet for genteknologiloven
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet for strålevernloven og forurensingsloven når det gjelder radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall
 • Luftfartstilsynet (tilsynsmyndighet for arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart)

Kontakt:

Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Miljødirektoratet

Statsforvalteren

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Sjøfartsdirektoratet

Helsedirektoratet

Luftfartstilsynet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

NAV-kontorer

Politi

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema