Styringsrett og medbestemmelsesrett

Arbeidsgiver har rett til å ta beslutninger i virksomheten gjennom arbeidsgivers styringsrett. De ansatte har imidlertid en medbestemmelsesrett som innebærer at de skal ha innflytelse på avgjørelsene som tas.


Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett er retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet samt å ansette og si opp arbeidstakere. Styringsretten er ikke lovfestet, men ligger til grunn i alle arbeidsforhold og er akseptert i rettspraksis. Styringsretten er begrenset av arbeidsavtalen, eventuelle tariffavtaler, praksis og en rekke lover, som for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven og folketrygdloven.

Styringsretten begrenses også av mer allmenne saklighetsnormer. Ved utøvelse av styringsretten må det blant annet legges vekt på sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Avgjørelser må ha et forsvarlig grunnlag, og må ikke være vilkårlige eller basert på utenforliggende hensyn.

Arbeidstilsynet om arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse

Ansattes medbestemmelsesrett

Arbeidstakerne har rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet. Prinsippet om medbestemmelsesrett er fastslått i Grunnloven. Medbestemmelsesretten er også inntatt i andre lover. Eksempelvis følger det av arbeidsmiljøloven at arbeidstakerne skal medvirke ved utformingen av systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det finnes også bestemmelser om verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet om arbeidsgivers plikt til å sørge for medvirkning

Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidstilsynet om verneombudets oppgaver og roller

Arbeidstilsynet om tillitsvalgte

Arbeidsmiljøloven om krav til medvirkning

Arbeidsmiljøloven om verneombud

Kontakt og hjelp:

Arbeidstilsynet

Åpne kontaktskjema