Forbud mot trakassering i arbeidslivet

Når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende er det trakassering.


Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting. Trakassering kan forekomme som enkelthendelser, men også gjentatte ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis de negative og krenkende ytringene eller handlingene forekommer systematisk og gjentas over tid kalles det gjerne mobbing, som er en form for trakassering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet om forbud mot trakassering

Arbeidstilsynet om trakassering og mobbing

Trakassering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder eller kombinasjoner av disse er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Likestillings- og diskrimineringsloven om forbud mot trakassering

Trakassering på grunn av politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon er forbudt etter arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven om forbud mot trakassering

Straffeloven om hensynsløs atferd

Særlig om seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing og berøring til overgrep. Visning av bilder og videoer med seksualisert innhold vil også omfattes.

Veileder mot seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet om forebygging av seksuell trakassering

Arbeidstilsynet om seksuell trakassering

Arbeidsmiljøloven om seksuell trakassering

Likestillings- og diskrimineringsloven om forbud mot seksuell trakassering

Plikt til å forebygge og hindre trakassering

Arbeidsgiver skal organisere og lede arbeidet slik at ingen arbeidstakere blir utsatt for trakassering. Skulle det likevel skje har arbeidsgiver ansvar for å følge opp hendelsen i etterkant.

Arbeidsgivere og ledere i virksomheter plikter å forebygge og søke å hindre trakassering. Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet får beskjed dersom han eller hun blir kjent med trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Brudd på plikten til å forebygge trakassering håndheves av Diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning.

Likestillings- og diskrimineringsombudet om arbeidsgivers plikt til å forebygge trakassering

Arbeidstilsynet om psykososialt arbeidsmiljø

Hvordan forebygge trakassering

Med forebygging menes å iverksette tiltak som skal hindre at trakassering skjer. Dette kan være holdningskampanjer og utforming av retningslinjer. Andre tiltak kan være internt klage- eller kontrollsystem for rapportering av trakassering. Den ansvarlige bør gjøre det klart at trakassering er uakseptabelt, og informere om konsekvensene det kan få for den enkelte og arbeidsmiljøet. Likestillings- og diskrimineringsombudet gir råd og veiledning om forbudene mot trakassering. Også Arbeidstilsynet veileder om og har tilsyn med dette regelverket. Den som trakasserer, kan også bli gjort ansvarlig etter straffelovens forbud mot hensynsløs atferd.

Seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering og seksuell trakassering: 

  1. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Utarbeid regler for oppførsel
  3. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering, og hvordan hendelsene skal håndteres, og informer om disse.
  4. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer
  5. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen
Åpne kontaktskjema