Arbeidstid

Som arbeidsgiver må du sørge for arbeidstidsordninger som gjør at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at sikkerheten kan ivaretas. Arbeidsavtalen skal angi den daglige og ukentlige arbeidstiden.


Den alminnelige arbeidstiden med arbeidstid menes den tiden arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiver skal ikke overskride: 

  • 9 timer daglig og 
  • 40 timer ukentlig

Det er mulig å avtale kortere arbeidstid. Mange av de som har tariffavtale har avtalt 37,5 timer per uke. For personer som jobber skiftarbeid, turnusarbeid, nattarbeid og søndagsarbeid er den alminnelige ukentlige arbeidstiden kortere.

Arbeidstilsynet om arbeidstid

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Det er tillatt å avtale en annen fordeling av arbeidstiden. Avtale kan inngås direkte mellom deg som arbeidsgiver og arbeidstaker. I bedrifter omfattet av tariffavtale kan avtalen inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidsgiver kan også søke Arbeidstilsynet om samtykke til gjennomsnittsberegning. 

Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Arbeidsmiljøloven om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid

Rett til fleksibel arbeidstid

Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Eksempel på dette kan være at arbeidstaker har mulighet til å forskyve arbeidsdagen, eller at du inngår en avtale med arbeidstakeren som gjør det mulig for ham/henne å arbeide mer i perioder, for så å avspasere i andre perioder.

Arbeidstilsynet om fleksibel arbeidstid

Arbeidsmiljøloven om fleksibel arbeidstid

Rett til redusert arbeidstid

Arbeidstaker som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid, dersom dette kan skje uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstakeren rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.

Arbeidstilsynet om redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven om redusert arbeidstid

Daglig og ukentlig fritid

Arbeidstaker skal ha minst:

  • 11 timer sammenhengende fritid/arbeidsfri i løpet av 24 timer og
  • 35 timer sammenhengende fri i løpet av 7 dager. Denne perioden skal om mulig omfatte søndag.

I virksomhet med tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgt inngå avtale om kortere arbeidsfri. Grensene kan fravikes når arbeid ut over avtalt arbeidstid er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser.

Pauser

Hvis den daglige arbeidstiden er mer enn fem og en halv time skal arbeidstaker ha minst en pause. Hvis den daglige arbeidstiden er minst åtte timer skal pausene til sammen være minst en halv time. Hvis arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Da skal den godtgjøres med lønn.

Søndagsarbeid og helgedagsarbeid

Arbeid på søndager (søndagsarbeid) og helgedager (helgedagsarbeid) er ikke tillatt med mindre typen arbeid gjør det nødvendig. Søndagsarbeid og helgedagsarbeid skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om arbeid på søndager og helgedager mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Arbeidstaker skal ha fri annenhver søndag. Det kan gjøres en skriftlig avtale om å arbeide inntil tre søndager på rad, men arbeidstaker skal i gjennomsnitt i løpet av 26 uker ha fri annenhver søndag. 

Arbeid fra kl. 18.00 dagen før en søndag eller helgedag til kl. 22.00 dagen før neste virkedag, regnes som søndags- og helgedagsarbeid.

Som helgedager regnes: 

1. og 2. juledag 

1. nyttårsdag 

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag 

Kristi Himmelfartsdag 

1. og 2. pinsedag

Arbeidsmiljøloven om søndags- og helgedagsarbeid

Nattarbeid

Nattarbeid er ikke tillatt med mindre typen arbeid gjør dette nødvendig. Arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 regnes som nattarbeid. Før nattarbeid iverksettes skal arbeidsgiver drøfte behovet med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet om nattarbeid

Arbeidsplan

Hvis arbeidstakerne jobber til ulike tider, skal det lages en arbeidsplan eller vaktliste som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal jobbe. Planen skal lages i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Hvis ikke annet er avtalt i tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, og senest to uker før planen iverksettes. Planen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

Arbeidstid for barn og ungdom

Hovedregelen er at barn under 15 år ikke skal benyttes som arbeidskraft. For personer under 18 år skal arbeidstiden legges slik at den ikke hindrer skolegang. I de tilfeller hvor arbeid er tillatt er det begrensninger for hvor lenge og mye man kan jobbe.

Arbeidstilsynet om arbeidstid for barn og ungdom

Oversikt over arbeidstid

Som arbeidsgiver skal du ha en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal vise antall timer jobbet innenfor alminnelig arbeidstid, antall timer overtid og samlet arbeidstid. Overtidsreglene i arbeidsmiljølovens øvre grenser for alminnelig arbeidstid gjelder uavhengig av hvilken arbeidstid som er fastsatt i tariffavtale. For bedrifter med tariffavtale må det fremkomme både beregning av lønn og overtidsbetaling etter tariffavtalen, og arbeidstid og overtid etter arbeidsmiljøloven. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet om registrering av arbeidstid

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Tvister

Tvister om fleksibel arbeidstid, rett til redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid, overtidsarbeid og merarbeid kan behandles av Tvisteløsningsnemnda.

Tvisteløsningsnemda

Åpne kontaktskjema