Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere (RF-1199)

Skjema RF-1199 brukes for å oppfylle opplysningsplikten for den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen.

Rapportering av dette skjema via Altinnportal er stengt.

Oppdrag gitt til utenlandsk næringsdrivende og arbeidstakere på oppdraget må nå rapporteres gjennom Skatteetatens portal

Finn skjemaet på skatteetaten.no

Om denne tjenesten

Opplysninger om oppdrag skal gis ukrevet, snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Dette gjelder oppdrag som er gitt til utenlandsk oppdragstaker og arbeidstakere på oppdraget. Plikten inntrer når kontraktsummen overstiger NOK 20 000.

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere».

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Norsk og utenlandsk næringsdrivende samt det offentlige, som har inngått kontrakt med utenlandsk oppdragstaker om oppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen.

Utenlandsk oppdragstaker som har arbeidstakere på oppdraget.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du altinnrollen Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet, Utfyller/innsender eller Revisormedarbeider.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

 Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Kontroller at du har de nødvendige rettighetene i god tid før innberetningsfristen.

Kopi av godkjent legitimasjonsdokument må vedlegges ved innrapportering av arbeidstakere uten dnr/fnr.
Kopi av kontrakt mellom oppdragsgiver og oppdragstaker kan vedlegges.
Kopi av stiftelsesdokumenter kan vedlegges dersom oppdragsgiver ikke har norsk organsisasjonsnummer.

Rapportering av oppdrag og utenlandske arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

I Skatteetatens portal er det tilrettelagt funksjonalitet for å holde oversikt over rapporterte oppdrag og arbeidstakere, for å opprette nye oppdrag, endre oppdrag legge til arbeidstakere og endre arbeidsperioder.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

E-post: sfu@skatteetaten.no, att: manntall

Åpne kontaktskjema