Foretak som driver husdyrproduksjon, planteproduksjon på friland, produksjon i veksthus eller honningproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren blir syk, skal ha eller har fått barn eller har sykt barn. Den som fyller ut søknaden, må identifisere seg med foretakets organisasjonsnummeret på ni siffer.

Privatpersoner som er etterlatt ektefelle, samboer eller barn til avdød jordbruker kan søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet. For å søke om tilskuddet, må den etterlatte logge seg inn via Altinn og identifisere seg med eget personnummer.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Hvis du trenger avløsning i en lang periode, kan du velge om du vil søke én gang for hele perioden, eller om du vil søke underveis flere ganger for å få utbetalt tilskudd underveis.

Hvis du har hatt sykt barn, og avløsningsperioden strakk seg over et årsskifte, må du sende to søknader; én per år.

Søknadsfristen er ett år. Du må sende inn søknaden senest 365 dager etter siste dag i perioden det søkes om tilskudd til avløsning for.

Foretak kan søke om tilskudd dersom

  • de drev vanlig jordbruksproduksjon og hadde en viss produksjon den første dagen i perioden det søkes tilskudd for
  • de kan dokumentere utgifter til avløser
  • de kan dokumentere at utgiftene har påløpt fordi jordbrukeren ikke har kunnet utføre sine vanlige arbeidsoppgaver pga. sykdom, svangerskap, fødsel, omsorgsovertakelse eller barns sykdom
  • den avløste jordbrukeren har næringsinntekt fra foretaket

Privatpersoner kan søke om tilskudd dersom

  • de er etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn til avdød jordbruker
  • de kan dokumentere utgifter til avløsning etter dødsfallet
  • den avdøde jordbrukeren hadde næringsinntekt fra jordbruk/gartneri

For avløsning i produksjon av planter på friland og i honningproduksjon, gis det bare tilskudd for perioder som er innenfor onnetida (vanligvis 15. april til 1. oktober).

Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å ha tilgang til tjenesten på vegne av avløserlaget/landbrukstjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten. For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere. Du skal blant annet kunne bruke kodebrev fra Difi.

Opplysningene blir brukt til å behandle søknad om og beregne størrelsen på tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.

Bestemmelser om i hvilke situasjoner du kan ha rett til tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Satser og beregningsregler finnes i gjeldende Jordbruksavtale.

Opplysningene fra søknaden kan også brukes av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Dette står i lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal rettes til kommunen.

Dersom det er tekniske problemer med skjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema