Søknad om bygging av landbruksvei (LDIR-902)

Skal du bygge ny eller bygge om en eldre landbruksvei må du søke om dette. Med landbruksveier menes alle veier i tilknytning til landbrukseiendommer der hovedformålet er landbruk.

Finn skjemaet på landbruksdirektoratet.no

Om denne tjenesten

Alle som skal bygge nye eller bygge om eldre landbruksveier

Det er kommunene som behandler og godkjenner byggesøknadene. Ta kontakt med kommunen er du bor for mer informasjon og veiledning.

Dersom landbruksnytten utgjør over 50 % i veianlegget behandles søknaden etter landbruksveiforskriften. Landbruksveier er bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten. Har veien under 50 % landbruksnytte vil den behandles etter plan- og bygningsloven.

Klageadgang

Det er kommunene som behandler og godkjenner byggesøknadene, og som fatter vedtak. Statsforvalteren er klageinstans.

Åpne kontaktskjema