Serveringsbevilling

Den som skal etablere og drive serveringssted av mat og/eller drikke må søke serveringsbevilling hos den aktuelle kommune før virksomheten kan starte.

Om denne tjenesten

Søknad sendes den aktuelle kommunen.

Alle som skal etablere og drive serveringssted med mat og/eller drikke må søke og få serveringsbevilling hos den aktuelle kommunen før virksomheten kan starte.

Det kan være ulike vedleggkrav i ulike kommuner. Kravene framgår av serveringsloven § 8. Det er lurt å skaffe seg en oversikt over kravene før du starter utfyllingen.

Søknaden skal inneholde:

Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives, og opplysning om organisasjonsnummer og eiersammensetning dersom driver er en juridisk person. Angivelse av det stedet hvor serveringsvirksomheten skal drives.
Dokumentasjon på bestått etablererprøve.
Skatteattest for den for hvis regning serveringsstedet skal drives.

Dersom kommunen finner det påkrevd, kan det i tillegg kreves fremlagt følgende dokumentasjon:

Leiekontrakt
Finansieringsplan
Driftsbudsjett
Likviditetsbudsjett 

Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssteder der det skal være servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.  

Kriterier/vilkår:
Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om lovgivning av betydning for drift av serveringssteder.
Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Merknader:

Det kreves bevilling før oppstart av serveringsstedet. (Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort hvis ikke ny eier søker om bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen ble avtalt.)

For å kunne drive serveringsvirksomhet, må søkeren i tillegg blant annet registrere virksomheten hos Mattilsynet, og bygningen må være godkjent av de kommunale bygningsmyndighetene. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Det foreligger ikke skjemaplikt, men opplysningsplikt til kommunen ved:
• Skifte av daglig leder.
• Endringer i personkretsen: daglig leder, bevillingshaver, personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten etter § 6 jf. § 7.
• Innstilt drift av serveringssted.

Saksbehandlingstid:

Regler om saksbehandlingstid fremgår av § 10. Kommunene skal ta stilling til bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager.
Kommunen skal så raskt som mulig gi søkeren et foreløpig svar med opplysning om den frist som gjelder for saksbehandlingen og om klagerett.
Saksbehandlingsfristen regnes fra det tidspunkt da søkeren har gitt kommunen all nødvendig dokumentasjon.

Gebyr:

Serveringsloven inneholder ingen krav til gebyr for søknadsbehandlingen.

Etter forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted (FOR-2000-01-18-46) § 7, jf. serveringsloven § 5, kan kommunen kreve et forskuddsgebyr på inntil kr 400,- for avleggelse av etablererprøven, herunder også forsøk på avleggelse av prøve. 

Klagerett:

Vedtak truffet av kommunen kan påklages til statsforvalteren, jf. § 27. Forvaltningslovens regler (kapittel 6) gjelder for klagebehandlingen

Hvilken kommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema