Alle kommuner skal hvert år rapportere til Helsedirektoratet antall personer med psykisk utviklingshemming som er fylt 16 år og har vedtak om tjenester. Antallet er kriterium for kommunens rammefinansiering for påfølgende år. Rapporteringen av antallet skjer elektronisk via dette Altinn-skjemaet. Frist for kommunenes rapportering er 2. mai.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

2. mai, årlig.

Ved feilinnsending
Ved feilinnsending før frist, sendes korrigert skjema inn. Etter frist kontaktes ingrid.grimstad@helsedir.no

Det er sist innsendt versjon som gjøres gjeldende.

Kommunene, rapporterer årlig antall utviklingshemmede til Helsedirektoratet, tjenesten brukes på vegne av kommunen.

For deg som skal rapportere

1. Du må skaffe deg MinID eller en av de andre innloggingsalternativene til Altinn (obligatorisk)

2. Ved innlogging må man velge å representere kommunen (virksomheten), og ikke seg selv. Dette gjelder både den som skal fylle ut skjemaet på vegne av kommunen og den ansvarlige revisoren (obligatorisk)

3. Du som skal fylle ut må be om å få delegert rollen Helse, sosial og velferdstjenester i din virksomhet (obligatorisk)

4. Den som skal signere skjemaet må ha rollen Begrenset signeringsrettighet

5. Den enkelte revisor som skal signere på skjemaet må inneha rolle enten som Ansvarlig revisor eller Revisormedarbeider (obligatorisk)

6. Skjemaet utfylles og signeres av kommunen. Skjemaet blir dermed frigjort og sendt til den ansvarlige revisoren

7. Skjemaet kontrolleres, signeres og sendes inn av revisoren. Skjemaet sendes dermed til Helsedirektoratet

Registrering av revisor i Enhetsregisteret

Revisor må være registrert som revisor for virksomheten i Enhetsregisteret for å kunne signere på skjemaet. Virksomheten må benytte Samordnet registermelding for offentlig forvaltning til å melde revisor. Kommunestyret kan selv avgjøre om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Det er lagt til rette for å melde revisor uansett hvordan kommunen organiserer revisjon, enkelt og elektronisk ved bruk av Samordnet registermelding for offentlig forvaltning. Dersom skjema sendes inn av et underlagt organisasjonsledd i kommunen (for eksempel helse- og sosialetaten i en kommune), må revisor være registrert for denne virksomheten.

Når revisorrollen er registrert på virksomheten i Enhetsregisteret, vil revisor automatisk få Altinn-rollen "ansvarlig revisor" og revisor kan signere på det aktuelle skjemaet for kommunen. I tilfeller der et revisorfirma er registrert på kommunen i Enhetsregisteret er det daglig lederen av revisorfirmaet som skal få Altinn-rollen Ansvarlig revisor. Daglig lederen kan selv delegere rollene Ansvarlig revisor og Revisormedarbeider videre til ansatte i firmaet.

For veiledning i spørsmål om innlogging, navigering eller delegering av roller, kontakt Altinn brukerservice på telefonnummer 75 00 60 00 eller send epost til support@altinn.no.

Roller i Altinn

Du kan se hvilke roller du har på siden profil. Hvis du ikke har rollen du trenger, kan du få noen som har rollen til å delegere den til deg. Fordelen med dette, er at alle skjema ligger lagret hos den eller de som til enhver tid har denne rollen. Det er enklere å samhandle om utfylling av skjema og bevare historikk.

Kontaktinformasjon

Per-Christian Wandås
Epost: per-christian.wandas@helsedir.no

Åpne kontaktskjema