Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell. For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltpersoner.

Søknaden skal leveres elektronisk via tjenesten Søknad om autorisasjon og lisens som helsepersonell.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe. 

Ved etablering: 

 • Diplom / Vitnemål.
 • Transcript / Diploma Supplement.
 • Bekreftelse på at utdanningen er i overensstemmelse med minstekravene fastsatt i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. En slik bekreftelse omtales i flere land som Certificate of conformity (konformitetserklæring). Bekreftelsen skal utstedes av den kompetente godkjenningsmyndigheten i utdanningslandet og bes utstedt på engelsk. 
 • Bekreftelse på yrkesstatus (rett til yrket) i ditt utdanningsland og eventuelle andre EØS-land. Bekreftelsen bes utstedt på engelsk og kan ikke være eldre enn 3 måneder på det tidspunktet dokumentet sendes til Helsedirektoratet. 

Unntak for enkelte land:

Dersom utdanningen er fra ett av landene i Norden eller Polen, er det ikke krav om å dokumentere en slik bekreftelse. Dersom søkeren har yrkesrett i ett av landene i Norden, men har utdanning fra et EØS- land utenfor Norden, må bekreftelse fra utdanningslandet dokumenteres. 

Eventuell tilleggsdokumentasjon: 

 • Autorisasjon fra utdanningslandet, ev. fra et annet EU/EØS-land. 
 • Ev. arbeidsattest som viser til relevant arbeidserfaring etter avsluttet utdanning. Attesten må inneholde opplysninger om type stilling og arbeid. Videre må attesten: 
   - Være utstedt på dokument med arbeidsstedets brevhode og/eller stempel.  
   - Være signert av leder ved arbeidsted, for eksempel avdelingsleder. Leders navn og stilling må være maskinskrevet i tillegg til signatur.  
  - Inneholde arbeidsstedets kontaktinformasjon. 

Ved midlertidig tjenesteytelse: 

Ved førstegangsmelding om midlertidig tjenesteyting er minimumskravene til dokumentasjon følgende: 

 • Dokumentasjon på identitet og nasjonalitet (pass eller europeisk ID-kort).
 • Dokumentasjon på lovlig etablering (full yrkesrett) i en annen EØS-stat eller i Sveits.
 • Dokumentasjon på yrkeskvalifikasjoner (diplom/vitnemål). 
 • Dersom yrket du skal utøve i Norge ikke er lovregulert i det landet du er etablert, må du dokumentere å ha utøvd yrket i minst ett av de siste ti årene. 
 • Dersom du skal drive selvstendig virksomhet, må du legge frem informasjon om forsikringsdekning for yrkesansvar som gjelder virksomhet i Norge. 

Merknader 

 • Alle dokumenter må være skannet kopi av originaldokumentet i PDF-format. Dersom originaldokumentene er i farge, må de skannede kopiene som vedlegges søknaden også være i farge. Bilder av dokumenter godkjennes ikke. Roter alle sider riktig vei. Flersidige dokumenter må samles i ett dokument, i riktig rekkefølge. 
 • Har du endret navn siden du utdannet deg, legg ved dokumentasjon på navneendring. 
 • Søkere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer bruker alternativ innlogging på Altinn. Skannet kopi av pass eller europeisk ID-kort må vedlegges søknaden. 
  Fornavn og etternavn i søknadsskjema må samsvare med pass/ID-kort og skrives i samme rekkefølge. 
 • Hvis du ønsker å gi en person fullmakt til å opptre på dine vegne, må du legge ved fullmaktsskjema (se Helsedirektoratets nettsider). 
 • Hvis du må sende inn flere vedlegg eller gjøre endringer på søknaden etter at den er sendt inn, må dette sendes til godkjenning@helsedir.no. Ikke send inn ny søknad på Altinn. 
 • Helsedirektoratet kan i enkelte tilfeller be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon enn det som står nevnt her. 

Språkkrav for å få godkjenning:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Saksbehandlingsfrister:

Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved midlertidig tjenesteytelse:  

Du kan utøve dette yrket etter at du har sendt forhåndsmelding og nødvendig dokumentasjon til godkjenningsmyndigheten. 

Gebyr: 

Alle som søker om autorisasjon med utdannelse fra EU/EØS må betale gebyr på  2500 NOK. Gebyret betales i Altinn når du registrerer søknad om autorisasjon eller lisens.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Godkjenningsmyndighet

Helsedirektoratet
Postboks 220, Skøyen,
0213 Oslo

E-post: godkjenning@helsedir.no
Telefon: 21 52 97 00

Åpne kontaktskjema