Selskapsvognløyve

Et selskapsvognløyve gir innehaveren av løyvet rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Det stilles krav om at motorvognen som skal brukes er eksklusiv. Søknad om selskapsvognløyve skal sendes til fylkeskommunen.

Om denne tjenesten

Alle som skal søke selskapsvognløyve.

Ta kontakt med fylkeskommunen for informasjon om hvilke vedlegg som kreves.

Virksomheten skal drives fra det sted som er fastsatt i løyvet. Løyvehaver kan bare utføre oppdrag som betinger at transport begynner, går gjennom eller slutter i hans løyvedistrikt.

Selskapsvognløyve er behovsprøvde, dvs. at det er fastsatt et bestemt antall løyver i hvert løyvedistrikt.

Krav til søkeren:

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge,
  • har god vandel,
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse,
  • har tilfredsstillende økonomisk evne.

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve.

Selskap:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid ansvarlige lederen fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon.Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige leder oppfylle kravet til økonomi.

Gebyr:

Yrkestransportforskriften § 12 viser de til enhver tid gjeldende gebyrer for behandling av søknad om løyve.

Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften), § 12

Ta kontakt med fylkeskommunen i det fylket du skal søke om løyve.

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema