Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Hvis du skal være ansvarlig for oppdrag om revisjon av årsregnskap eller oppdrag om revisorbekreftelser, må du har godkjenning av Finanstilsynet. Skjemaet skal bare brukes av søkere som ikke har norsk ID (fødselsnummer eller D-nummer). Søknaden sendes av den personen som har godkjenning som revisor i et annet EU/EØS-land. Det er ikke et lovkrav å være godkjent revisor for å være ansatt som revisormedarbeider i et norsk revisjonsforetak.

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Hvis du har norsk ID skal du bruke Altinn-skjemaet KRT-1019.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne utøve dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten.

Krav til dokumentasjon ved etablering:

 • Dokumentasjon på revisorgodkjenning fra hjemlandet (yrkeskvalifikasjonsbevis). Beviset må være gyldig per søknadsdato. Godkjenningen skal være er registrert i et offentlig register, og adressen til registeret skal oppgis i søknaden.
 • Kopi av fullstendig og originalt vitnemål, inkludert karakterutskrift, hvor det fremkommer fagsammensetning og antall års utdanning.
 • Utdanningsdokumentasjonen oversatt til norsk, dansk, svensk eller engelsk.
 • Bekreftelse på minst tre års praksis, hvorav minst to år revisjonspraksis. Bekreftelsen må angi arbeidsoppgaver, tidsperiode og stillingsprosent.
 • Evt. karakterutskrift for bestått egnethetsprøve avlagt i Norge.
 • Politiattest.
 • Utskrift av siste skattemelding eller annen form for dokumentasjon av din økonomiske situasjon. 

Merknader

Dokumenter som ikke er på engelsk, norsk, svensk eller dansk må oversettes til engelsk eller norsk.

Krav til dokumentasjon ved forhåndsmelding før midlertidig yrkesutøvelse:

 • Bevis på identitet og nasjonalitet.
 • Opplysning om hvilken type attestasjonstjenester du tenker å tilby. For å være ansvarlig for avtaler om revisjon av årsregnskap, må du ha godkjenning som revisor i Norge.
 • Redegjørelse for tjenesteytelsens varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet.
 • Bekreftelse på at du oppfyller betingelsene for å avgi de aktuelle attestasjonene i et annet EU/EØS-land eller Sveits.
 • Hvis ikke yrket eller utdanningen er lovregulert: Dokumentasjon på at du har arbeidet med å avgi de aktuelle attestasjonene i minst ett år i løpet av de siste ti årene i etableringslandet.
 • Hvis aktuelt; dokumentasjon på revisorgodkjenning fra hjemlandet. Beviset må være gyldig per søknadsdato. Godkjenningen skal være er registrert i et offentlig register, og adressen til registeret skal oppgis i søknaden.
 • Hvis aktuelt; Kopi av fullstendig og originalt vitnemål, inkludert karakterutskrift, hvor det fremkommer fagsammensetning og antall års utdanning.
 • Hvis aktuelt; Utdanningsdokumentasjonen oversatt til norsk, dansk, svensk eller engelsk.
 • Vandelsattest

Revisjonsdirektivet gjelder i alle EU/EØS-land, og angir vilkår for godkjenning som revisor. Yrkeskvalifikasjonsregelverket må sees i sammenheng med revisjonsdirektivet. Søkere som er godkjent revisor i et annet EU/EØS-land ,Sveits eller Storbritannia, kan få godkjenning i Norge under visse vilkår.

Egnethetsprøve

Den juridiske delen av den norske revisorutdanningen vil som regel ikke være dekket av den utdanningen søkeren har gjennomført i annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia. I praksis innebærer dette at søkere med revisorgodkjenning fra annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia normalt må gjennomføre egnethetprøven. Hvis søkeren har praksis fra revisjon av norske foretak, vil Finanstilsynet vurdere om søkerens arbeidserfaring helt eller delvis dekker opp for forskjeller i utdanningen. I vurderingen legges det vekt på praksisens omfang og i hvilken grad praksisen omfatter rettslige vurderinger etter norsk regelverk (typisk skatte- og selskapslovgivningen).

Hvordan gjennomføre egnethetsprøven

Egnethetsprøven består av beståtte eksamener i skatterett og rettslære i henhold til studieplan for masterstudiet i regnskap og revisjon fastsatt av det enkelte studiested i Norge. Det kreves at karakteren C eller bedre på eksamenene for å ha bestått egnethetsprøven. Søkere må selv melde seg opp til eksamen. Studenter må betale eksamensavgift. Tilbudet og eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested. 

Master i regnskap og revisjon tilbys ved NHH (Norges Handelshøyskole), Handelshøyskolen BI, Nord universitet, Universitetet i Stavanger (UiS), NTNU, OsloMet storbyuniversitet, Universitetet i Agder (UiA), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Tromsø (UiT). Det tas forbehold om endringer.

Språkkrav for å få godkjenning:

Nei. Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning. Det forutsettes at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge. Kriterier/vilkår for godkjenning:  De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av revisorloven og revisorforskriften, og i noen tilfeller av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved midlertidig tjenesteytelse:

Forhåndsmelding med vedlegg skal sendes til ansvarlig godkjenningsmyndighet innen du skal utøve yrket for første gang i Norge. Etter at forhåndsmeldingen er sendt, kan du utøve dette yrket midlertidig i Norge.

Gebyr :

Finanstilsynet krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Eksamensavgiften varierer fra studiested til studiested.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum,
0107 Oslo

E-post: post@finanstilsynet.no
Tlf: 22 93 98 00

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo

Åpne kontaktskjema