Kartlegging av forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfonds etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kartleggingen gjennomføres som en engangsundersøkelse.

Frist for innlevering er: 13.11.2020

Subjekt for undersøkelsen er norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse og forvaltere av alternative investeringsfond som er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

LOV 1956-12-07 nr 01: Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Det følger av finanstilsynsloven § 3 annet ledd at alle som er under tilsyn er pliktig til, på et hvilket som helst tidspunkt, å gi alle de opplysningene Finanstilsynet måtte kreve.

Kontaktinfo

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av skjemaet:

Jon Ole Garpestad, jon.ole.garpestad@finanstilsynet.no

Didrik Løvvik, didrik.lovvik@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema