Rapporteringsskjema for uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio).

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis innlevering med frist 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar.

Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Verdipapirforetak som ikke er banker. 

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt.

Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig.

Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.
Godkjente filtyper for XBRL er *.xbrl og *.zip

 

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål eller andre henvendelser rettes til VPM-rapportering@finanstilsynet.no.

Se for øvrig Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema