Kapitaldekningsregelverket skal bedre risikostyringen i institusjonene og sørge for bedre samsvar mellom risiko og kapital.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format. Foretak som leverer forenklet oppgave kan fortsatt benytte Excel-format.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis innlevering med frist 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar.

Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Verdipapirforetak, samt forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvalter av alternative investeringsfond (AIFM) som har tillatelse til å drive individuell porteføljeforvaltning.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt.

Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig.

Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.
Godkjente filtyper for XBRL er *.xbrl og *.zip

Foretak som leverer forenklet oppgave kan fortsatt benytte Excel-format.

Excel rapporteringsskjema lastes ned fra Finanstilsynets nettsider.
Rapporteringsskjemaet er et beskyttet dokument. Ubeskyttede eller manipulerte vedlegg vil bli avvist i vårt mottak.

Godkjente filtyper for Excel er *.xlsx og *.xlsm

Spørsmål om skjemaet?

Send e-post til VPM-rapportering@finanstilsynet.no.

Se også Finanstilsynets nettsider for verdipapirforetak eller forvaltningsselskap og AIF-forvaltere.

Åpne kontaktskjema