Rapporteringsskjema for sikkerhetsstilte eiendeler (Asset encumbrance), som er ett av rapporteringskravene under CRD IV knyttet til likviditet. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis innlevering med frist 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar.

Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Alle banker og finansieringsforetak (kredittforetak og finansieringsselskaper) som kan utstede obligasjoner skal rapportere skjemaer om sikkerhetsstilte eiendeler både på selskapsnivå og på konsolidert nivå.

For institusjoner og foretak med forvaltningskapital under 30 mrd., hvor sikkerhetsstillelser utgjør mindre enn 15 prosent av totale eiendeler og sikkerheter, er det på selskapsnivå kun krav om å rapportere skjema A og D.

Skjema D skal kun rapporteres av de institusjoner som utsteder OMF.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt. Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig. Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.
Godkjente filtyper er *.xbrl og *.zip

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider.

Åpne kontaktskjema