Rapporteringsskjema for Liquidity Coverage Requirement (LCR), som er ett av rapporteringskravene under CRD IV knyttet til likviditet. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Månedlig innlevering med frist 15 kalenderdager etter referanseperioden.

Dersom rapporteringsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Rapportering av LCR gjelder både på solo- og konsolidert nivå for alle banker, og finansieringsforetak (kredittforetak og finansieringsselskaper) som utsteder obligasjoner. Etter artikkel 8 i CRR kan det gis unntak fra rapportering på solonivå etter gitte betingelser. Søknad om unntak fra rapporteringen må sendes til Finanstilsynet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt. Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig. Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.
Godkjente filtyper er *.xbrl og *.zip

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema