I henhold til artikkel 9 i Europaparlamentet- og rådsforordning (EU) nr 909/2014 av 23. april 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler, skal foretak som internaliserer verdipapiroppgjør rapportere samlet omfang og verdi til sine tilsynsmyndigheter hvert kvartal.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Dette er en kvartalsvis rapportering med rapporteringsfrist innen 10. virkedag i
påfølgende måned.

Inntil CSDR trer i kraft i norsk lov har Finanstilsynet lagt til rette for frivillig rapportering.

Rapporteringskravet gjelder foretak som internaliserer verdipapiroppgjør. Dette vil typisk være verdipapirforetak, oppgjørsagenter, forvaltere og lignende.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innholdet i rapporten er beskrevet nærmere i teknisk reguleringsstandard 2017/391 og teknisk gjennomføringsstandard 2017/393

Data leveres som et XML-vedlegg til skjema i Altinn. Se for øvrig Finanstilsynets nettsider.

For norske foretak vil rapporteringsplikten gjelde fra det tidspunkt CSDR trer i kraft i norsk lov. Frem til ikrafttredelse har Finanstilsynet lagt til rette for frivillig rapportering slik at foretakene kan teste sine løsninger. I denne perioden vil mottatte rapporter ikke bli videresendt til ESMA.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema