Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak

Søknad om tillatelse til fotografering, filmopptak eller opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak skal så vidt mulig sendes retten før hovedforhandlingen begynner. Søknaden skal angi formålet med fotograferingen eller opptaket og hvordan fotograferingen eller opptaket er tenkt gjennomført under hovedforhandlingen. Søknaden leveres til domstolen som har straffesaken til behandling, og avgjøres av denne domstolen.

Om denne tjenesten

Ingen krav til vedlegg.

Prosedyren er regulert i forskrift om fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak. Søknad om tillatelse til fotografering, filmopptak eller opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak skal så vidt mulig sendes retten før hovedforhandlingen begynner. Søknaden skal angi formålet med fotograferingen eller opptaket og hvordan fotograferingen eller opptaket er tenkt gjennomført under hovedforhandlingen. Søknaden leveres til domstolen som har straffesaken til behandling, og avgjøres av denne domstolen.

Før det treffes avgjørelse om fotografering eller opptak under hovedforhandlingen, skal sakens parter gis anledning til å uttale seg. Dersom det ønskes fotografering eller opptak også av andre som deltar i saken, skal dessuten disse gis anledning til å uttale seg før retten eventuelt gir tillatelse til slik fotografering eller opptak.

Retten kan sette nærmere vilkår for hvordan fotograferingen eller opptaket skal foregå, og påser at det skjer på en forsvarlig måte innenfor rammene som er gitt.

 

Kriterier/vilkår:

Det er i utgangspunktet forbudt å fotografere, ta opp film- eller lydopptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak.

Dersom særlige grunner taler for det, kan retten under hovedforhandlingen gjøre unntak fra forbudet når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot. 

 

Merknader:

Tillatelsen gjelder fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn i én konkret straffesak.

Søknadsbehandlingen er ikke gebyrbelagt, men anke/klage til høyere rettsinstans over et eventuelt avslag er gebyrbelagt etter reglene i lov om rettsgebyr.

Åpne kontaktskjema