Løyve til å fotografere, ta opp film eller lydbandopptak under hovudforhandling i straffesak

Søknad om løyve til fotografering, filmopptak eller opptak for radio eller fjernsyn under hovudforhandlingar i straffesaker skal så sant det er mogleg sendast retten før hovudforhandlinga byrjar. Søknaden skal angje formålet med fotograferinga eller opptaket og korleis fotograferinga eller opptaket er tenkt gjennomført under hovudforhandlinga. Søknaden leverer ein til domstolen som har straffesaka til behandling, og vert avgjord av denne domstolen.

Om denne tenesta

Ingen krav til vedlegg.

Prosedyren er regulert i forskrift om fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovudforhandling i straffesak. Søknad om løyve til fotografering, filmopptak eller opptak for radio eller fjernsyn under hovudforhandling i straffesak skal så vidt mogleg sendast retten før hovudforhandlinga begynner. Søknaden skal angje formålet med fotograferinga eller opptaket og korleis fotograferinga eller opptaket er tenkt gjennomført under hovudforhandlinga. Søknaden leverast til domstolen som har straffesaka til behandling, og avgjeres av denne domstol.

Før det treffast avgjerd om fotografering eller opptak under hovudforhandlinga, skal partane i saka blir gitt høve til å uttale seg. Dersom ein ønskjer fotografering eller opptak også av andre som deltar i saka, skal også disse bli gitt høve til å uttale seg før retten eventuelt gjev løyve til slik fotografering eller opptak.

Retten kan sette vilkår korleis fotograferinga eller opptaka skal foregå, og sørgar for at det skjer på ein forsvarleg måte innanfor rammane som er gitt.

Kriterium/vilkår:

Det er i utgangspunktet forboden å fotografere, ta opp film eller lydbandopptak under hovudforhandling i straffesak.

Dersom særlege grunnar taler for det, kan retten gjere unntak frå forbodet når det ikkje kan reknes å ha uheldig verknad for behandlinga av saka og heller ikkje andre omsyn talar avgjørande imot.

Merknader:

Ein søknad bør setjast fram så snart som mogleg, og i god tid før hovudforhandlinga begynner.

Løyvet gjeld fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn i éi konkret straffesak. Lovføresegna blir forstått i praksis slik at ho òg gjeld for søknad om løyve under ankeforhandling.

Det gjeld ingen formkrav til korleis søknaden blir sett fram, men han bør vera skriftleg.

Gebyr:

Søknadsbehandlinga er ikkje gebyrbelagt.

Klagerett:

Den som blir ramma av, og er usamd i, avgjerda til retten, kan anka til ein høgare rettsinstans. Det gjeld enkelte avgrensingar i anketilgangen. Ankefristen er to veker og anke må erklærast overfor den retten som trefte avgjerda.

Det må betalast eit gebyr for anke over eit avslag på søknad om løyve etter reglane i lov om rettsgebyr.

Kontaktinformasjon

Domstolene

 

 

Åpne kontaktskjema