Alle uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff, skal rapporteres. Dersom det er tidkrevende å avdekke årsaken til hendelsen, kan rapporten være av foreløpig karakter. Rapporteringskravet gjelder virksomheter og ikke privatpersoner.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Rapporten skal sendes så snart som mulig etter at det har oppstått uhell eller ulykke i forbindelse med håndtering av farlig stoff. Med farlig stoff menes brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff.

Virksomhet som håndterer farlig stoff skal rapportere uhellet. Med håndtering menes enhver omgang med farlig stoff slik som tilvirkning, oppbevaring, behandling, omtapping, handel, overføring og bruk. Dersom uhellet skjer under transport, lasting eller lossing, skal det rapporteres som uhell ved transport av farlig gods. https://www.altinn.no/skjemaoversikt/direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap/melding-om-uhell-og-ulykker-ved-transport-av-farlig-gods/ 

For å benytte skjemaet kreves rollen regnskapsmedarbeider.

 

Forskrift 8. juni 2009 om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen §20, stiller krav til rapportering av uhell og ulykker. Hensikten med innrapporteringskravet er å samle informasjon som kan brukes til å forebygge uhell og ulykker med farlig stoff i fremtiden.

 

Rapporteringsskjema for uhell i virksomhet som faller inn under forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

Spørsmål om skjemaet?

Kontakt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dersom du har spørsmål til utfylling av skjemaet:

Telefon: 33 41 25 00 / E-mail: postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema