Skjema for melding av uhell og ulykker med transport av farlig gods skal benyttes for å rapportere alle nesten-uhell, uhell og ulykker ved transport av farlig gods på vei og jernbane til DSB når hendelsen har eller kunne ha fått konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Rapporteringsplikten omfatter hendelser ved lasting, lossing og transport av farlig gods og fristen er på 8 dager. Alle uhell ved transport av farlig gods som medfører personskade skal rapporteres selv om det farlige godset ikke er involvert i eller er årsaken til skaden.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes ved rapportering av nesten-uhell, uhell og ulykker ved transport av farlig gods på vei og jernbane.

Det er de involverte virksomhetene som har rapporteringsplikt. Virksomheten bestemmer selv hvem som skal fylle ut rapporten. Dersom man ønsker å rapportere anonymt, er det mulig.

For å benytte skjemaet kreves rollen regnskapsmedarbeider.

 

DSB registrerer nesten-uhell, uhell og ulykker for å følge skadeutviklingen innenfor området for å kunne forebygge ulykker, samt å bidra med kunnskap til riktig dimensjonering, planlegging og opplæring av beredskap mot uhell med farlige stoffer.

Spørsmål om skjemaet?

Email faglig brukerstotte : Postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema