Forskrift om elektroforetak mv. (fek §3) pålegger virksomheter som tilbyr og/eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, samt reparasjon av elektrisk utstyr å være registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Når du starter skjema, bruk aktør (org.nr.) for underenhet hvis du har det. Hvis ikke, bruk aktør  (org.nr.) for hovedenhet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Elvirksomheten kan først lovlig tilby og utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr når den er registrert i Elvirksomhetsregisteret og har mottatt kvittering om at virksomheten er registrert og at den står i status ”Aktiv”.

Skjemaet skal også benyttes ved endring av status og tilstand som ny faglig ansvarlig, opphør, nedleggelse mv.

Virksomheter som skal utføre arbeid på elektriske anlegg ifm:

  • prosjektering av anlegg,
  • bygge og vedlikeholde andres anlegg,
  • kontrollere andres anlegg,
  • bygge, drifte og vedlikeholde bedriftens egne lavspenningsanlegg og
  • utføre oppgaver på vegne av DLE (sakkyndig selskap)

er pliktig til å registrere seg. Registreringsplikten omfatter også foretak som reparerer elektrisk utstyr.

 

Hensikten med registreringsplikten er å få oversikt over alle som lovlig kan utføre arbeid på elektriske anlegg.

Registreringsplikten omfatter ikke virksomheter som utelukkende har oppdrag knyttet til:

a) elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon

b) elektriske anlegg i luftfartøyer

c) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer

d) andre elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade

e) elektriske anlegg forbundet med fremdrift o.l. i kjøretøyer

f) foretakenes egne elektriske forsyningsanlegg eller

g) foretak som er pålagt lokalt elektrisitetstilsyn.

Saksbehandlingsfrister:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.
DSB skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Epost: elvirksomhetsreg@dsb.no

Kontaktinformasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Åpne kontaktskjema