Forskrift om elektroføretak m.m. (fek §3) pålegg verksemder som tilbyr og/eller utfører reparasjon av elektrisk utstyr eller arbeid knytt til elektriske anlegg, å vere registrerte i Elverksemdsregisteret.

Når du startar skjema, bruk aktør (org.nr.) for undereining om du har det. Om ikkje, bruk aktør  (org.nr.) for hovudeining.

Start teneste

Om denne tenesta

For at elverksemda lovleg skal kunne tilby og utføre arbeid knytt til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, må verksemda vere registrert i Elverksemdsregisteret og ha fått kvittering på at ho er registrert og har statusen «Aktiv».

Skjemaet skal også nyttast ved endring av status og tilstand som t.d. ved ny fagleg ansvarleg, opphøyr eller nedlegging.

Verksemder som skal utføre arbeid på elektriske anlegg i samband med

• prosjektering av anlegg
• bygging og vedlikehald av anlegg som høyrer til andre
• kontroll av anlegg som høyrer til andre
• bygging, drift og vedlikehald av eigne lågspenningsanlegg
• utføring av oppgåver på vegner av DLE (sakkunnig selskap)

pliktar å registrere seg. Registreringsplikta omfattar også føretak som reparerer elektrisk utstyr.

Hensikta med registreringsplikta er å få oversikt over alle som lovleg kan utføre arbeid på elektriske anlegg.

Registreringsplikta omfattar ikkje verksemder som berre har oppdrag knytt til:

a) elektriske anlegg på innretningar for utnytting av petroleumsførekomstar i indre norske farvatn, norsk sjøterritorium og den delen av kontinentalsokkelen som er underlagd norsk jurisdiksjon

b) elektriske anlegg i luftfartøy

c) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystem

d) andre elektriske anlegg der effekten er for låg til å kunne medføre fare for personskade

e) elektriske anlegg knytte til framdrift o.l. i køyretøy

f) elektriske forsyningsanlegg hos føretaka sjølve

g) føretak som er pålagde lokalt el-tilsyn

Kontaktinformasjon ved spørsmål om skjemaet

E-post: elvirksomhetsreg@dsb.no

Kontaktinformasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Postboks 2014,
3103 Tønsberg

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: 33 41 25 00

Besøksadresse: Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Åpne kontaktskjema