Om Altinn-samarbeidet


Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn ble offisielt åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Siden portalen www.altinn.no ble lansert har den vært i stadig vekst. Samarbeidet har blitt utvidet betydelig og består per mai 2024 av 74 ulike tjenesteeiere, med Skatteetaten som den desidert største.

Fra 01.01.2020 ble Altinn en del av Digitaliseringsdirektoratet.

 • A-ordningen og registre v/Skatteetaten
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) m/fellesordningen for avtalefestet pensjon
 • Arbeidstilsynet
 • Avfall Sør AS
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Digitale Helgeland
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Elhub
 • Energidepartementet
 • Enova
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Fjellinjen AS
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT Agder IKS
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Kulturdirektoratet
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lillestrøm kommune
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges Bank
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk helsenett
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oslo kommune
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet inkl. Økokrim
 • ReMidt IKS
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Sokkeldirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens havarikommisjon for transport
 • Statens kartverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Stavanger kommune
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolletaten
 • Trafikkforsikringsforeningen
 • Trondheim kommune
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet
 • Vigo IKS
Åpne kontaktskjema