The Altinn co-operation


Altinn started as a co-operation between the Tax Directorate, Statistics Norway and the Brønnøysund Register Center in 2002, and was supposed to be an alternative reporting channel for financial data. It was opened by then finance minister Per-Kristian Foss and then trade and industry minister Ansgar Gabrielsen on December 4 2003.

Since the launch of the altinn.no portal, the number of agencies has been steadily increasing, and by may 2024 there are 74 service owners, with the Nowegian Tax Administration being the largest.

From 01.01.2020 Altinn is part of the Norwegian Digitalisation Agency.

 • A-ordningen og registre v/Skatteetaten
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) m/fellesordningen for avtalefestet pensjon
 • Arbeidstilsynet
 • Avfall Sør AS
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Digitale Helgeland
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Elhub
 • Energidepartementet
 • Enova
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Fjellinjen AS
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT Agder IKS
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Kulturdirektoratet
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lillestrøm kommune
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges Bank
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk helsenett
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oslo kommune
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet inkl. Økokrim
 • ReMidt IKS
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Sokkeldirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens havarikommisjon for transport
 • Statens kartverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Stavanger kommune
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolletaten
 • Trafikkforsikringsforeningen
 • Trondheim kommune
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet
 • Vigo IKS
Open contact form