Verkemiddel og tilskot frå Nordland fylkeskommune

Det kan bli gitt tilskot innan temaa næring og regional utvikling, kultur, kulturminne, utdanning, folkehelse, satsing på ungdom, og miljø.


Fylkeskommunen tilbyr ulike verkemiddel for næringsutvikling i Nordland. Fylkeskommunen si stønad til private bedrifter blir forvalta gjennom tildelingar til Innovasjon Noreg.

Nokre av ordningane det kan bli søkt om tilskot til:

Barentskult

Barentskult er eit finansieringsprogram som skal stimulere auken av grenseoverskridande kultur i nord. Målgruppa for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktørar som samarbeider med russiske partnarar.

Prosjekt finansiert over Barentssekretariatet sine finansieringsordningar som involverer samarbeid med russiske nasjonale, regionale eller lokale styresmakts-institusjonar eller organisasjonar er utsett inntil vidare. Barentssekretariatet kan heller ikkje gi stønad til nye samarbeidstiltak med denne typen russiske aktørar. I den grad det er mogleg å gjennomføre samarbeid med uavhengige aktørar vil vi gjerne oppmuntre til at det held fram og blir sett i gang, men ser at det er mange praktiske utfordringar knytt til alle former for samarbeid akkurat nå.

Interreg

Interreg er utviklingsprogram som bidrar til regionalt samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Nordland skal i neste programperiode 2021-2027 delta i tre Interreg-program.

Interreg Aurora 2021- 2027

Interreg Aurora fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Noreg, Nord-Sverige, Nord-Finland og delområde Sápmi.
Interreg Aurora skal prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Eit Smartare Europa - satsing på forsking, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMB-stønad.
 • Innsatsområde (PO2) Eit grønare Europa - investere i energiomstilling, fornybar energi og kampen mot klimaendringar.
 • Innsatsområde (PO4) Eit meir sosialt Europa - sysselsetting, utdanning, kompetanse, sosial inkludering og fremme kultur og berekraftig reiseliv.
  Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance – nedbygging av administrative/juridiske grensehinder, folk til folk samarbeid, stønad for bygging av institusjonell kapasitet.


Interreg Nordlig Periferi og Arktis 2021-2027

Interreg NPA er viktig for transnasjonalt samarbeid mellom Nord- Skandinavia, Færøyane, Island, Grønland og Irland. Interreg Nordlig Periferi og Arktis skal prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Eit Smartare Europa - satsing på på forsking, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMBstønad.
 • Innsatsområde (PO2) Eit grønare Europa - satsing på energiomstilling, fornybar energi, klimatilpassing og sirkulær økonomi.
 • Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance - auke den institusjonelle kapasiteten til å sette i verk ulike strategiar, klyngeprosjekt og koordinering av Arctic Cooperation.


Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027

Arbeidet med ny programperiode for Interreg NEXT Kolarctic er stoppa opp på grunn av Russland sin krigføring mot Ukraina.

Forsking, utvikling og innovasjon

Nordland fylkeskommune har ulike verkemiddel for mobilisering til auka forsking og innovasjon.

Regionale forskingsfond Nordland har som formål å styrke forskingsevna til regionane gjennom tilskot til forsking og innovasjon og gjennom mobilisering til auka FoU-innsats.

 • Regionalt forskingsfond Nordland har overordna målsettingar om å;
  finansiere prosjekt som bidrar til berekraftig utvikling i regionane i Nordland, både økonomisk, sosialt og miljømessig
 • bidra til å utvikle og finansiere brukarstyrte prosjekt basert på forskingsbehov i næringsliv og offentleg sektor i regionane i Nordland
 • utvikle forskingskapasiteten både i forskingsmiljøa og i næringsliv og offentleg sektor i Nordland.


Som ein del av regionsreforma fekk fylkeskommunane i 2022 også ansvaret for mobiliseringsdelen av FORREGION (forskingsbasert innovasjon i regionane) frå Kommunal- og distriktsdepartementet. FORREGION skal få fleire bedrifter til å bruka forsking i innovasjonsarbeidet sitt. FORREGION skal mobilisere næringslivet til å bruke andre verkemiddel for forsking, som Regionale forskingsfond (RFF), Noregs forskingsråd sine nasjonale program eller internasjonale ordningar.

BIO Nordland

Bedriftsintern opplæring (BIO Nordland) er ei stønadsordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og moglegheit for vidareutvikling gjennom kompetansetiltak for dei tilsette. Søknader med kompetansetiltak der det faglege innhaldet er digitalisering, teknologiutvikling, grøn omstilling og integreringsarbeid i bedrifta vil bli vurdert uavhengig av bransjetilknytinga til bedrifta.

Bedriftsintern opplæring (BIO Nordland) er ei stønadsordning for enkeltpersonføretak og småbedrifter innan bransjar som:

 • opplevingsnæringane reiseliv og kulturnæringar
 • småskalamatprodusentar
 • mat- og restaurantbransjen
 • småbedrifter innan prosess- sjømat- og leverandørindustrien


Spesielle fagområde som blir vurderte som særleg aktuelle for auka kompetanseheving er:

 • digitalisering og automatisering, og dessutan AI (Artificial Intelligence/Kunstig intelligens)
 • bedriftsleiing, marknadskompetanse, internasjonalisering og språkkunnskapar


Dei store næringane i fylket, som reiseliv, sjømat og industri, må i tillegg jobbe med å levere berekraftige løysingar for framtida. Dette kan endre konkurransevilkår og marknadsmoglegheiter, og kan krevje ny kompetanse i bedriftene.

Med småbedrifter siktar ein til bedrifter som har færre enn 50 tilsette, og har ei årsomsetning og/eller ein samla årsbalanse som ikkje overstig 10 millionar euro.

Tilskot til utkantbutikkar i Nordland

Ordninga skal bidra til å sikre ein rimeleg god vare- og drivstofforsyning i utkantstrøk og halde oppe grunnleggande servicefunksjonar for å bidra til å bevare busettinga i spreidd budde strøk. Daglegvarebutikkar i små bygdesamfunn i Nordland der det er lang avstand til næraste daglegvare- og/eller drivstoffutsal kan søkje. Dette vil gjelde øysamfunn, veglause strøk eller der det er minst 10 km langs landeveg til næraste alternativ.

 

Nordland fylkeskommune om tilskuddsordningar

Åpne kontaktskjema