Virkemidler og tilskudd fra Nordland fylkeskommune

Det kan gis tilskudd innenfor temaene næring og regional utvikling, kultur, kulturminner, utdanning, folkehelse, ungdomssatsing og miljø.


Fylkeskommunen tilbyr ulike virkemidler for næringsutvikling i Nordland. Fylkeskommunens støtte til private bedrifter forvaltes i hovedsak gjennom fylkets tildelinger til Innovasjon Norge.

Noen av ordningene det kan søkes tilskudd til:

Barentskult

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

Prosjekter finansiert over Barentssekretariatets finansieringsordninger og som involverer samarbeid med russiske nasjonale, regionale eller lokale myndighets-institusjoner eller organisasjoner er stilt i bero inntil videre. Barentssekretariatet kan heller ikke støtte nye samarbeidstiltak med denne typen russiske aktører. I den grad det er mulig å gjennomføre samarbeid med uavhengige aktører vil vi gjerne oppmuntre til at det fortsetter og igangsettes, men ser at det er mange praktiske utfordringer knyttet til alle former for samarbeid akkurat nå.

Interreg

Interreg er utviklingsprogrammer som bidrar til regionalt samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Nordland skal i neste programperiode 2021-2027 delta i tre Interreg-programmer.

Interreg Aurora 2021- 2027

Interreg Aurora fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og delområde Sápmi.

Interreg Aurora skal prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMB-støtte.
 • Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - investere i energiomstilling, fornybar energi og kampen mot klimaendringer.
 • Innsatsområde (PO4) Et mer sosialt Europa - sysselsetting, utdanning, kompetanse, sosial inkludering samt fremme kultur og bærekraftig reiseliv.
 • Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance – nedbygging av administrative/juridiske grensehindre, folk til folk samarbeid, støtte for bygging av institusjonell kapasitet.

Interreg Nordlig Periferi og Arktis 2021-2027

Interreg NPA er viktig for transnasjonalt samarbeid mellom Nord- Skandinavia, Færøyene, Island, Grønland og Irland.

Interreg Nordlig Periferi og Arktis skal prioritere:

 • Innsatsområde (PO1) Et Smartere Europa - satsing på på forskning, innovasjon, digitalisering, omstilling og SMBstøtte.
 • Innsatsområde (PO2) Et grønnere Europa - satsing på energiomstilling, fornybar energi, klimatilpassning og sirkulær økonomi.
 • Interreg spesifikt mål (ISO1) A better governance - øke den institusjonelle kapasiteten til å iverksette ulike strategier, klyngeprosjekter og koordinering av Arctic Cooperation.


Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027

Arbeidet med ny programperiode for Interreg NEXT Kolarctic er stoppet opp på grunn av Russlands krigføring mot Ukraina.

Forskning, utvikling og innovasjon

Nordland fylkeskommune har ulike virkemidler for mobilisering til økt forskning og innovasjon.
Regionale forskningsfond Nordland har som formål å styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats.

Regionalt forskningsfond Nordland har overordnede målsetninger om å:

 • finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling i regionene i Nordland, både økonomisk, sosialt og miljømessig.
 • bidra til å utvikle og finansiere brukerstyrte prosjekter basert på forskningsbehov i næringsliv og offentlig sektor i regionene i Nordland.
 • utvikle forskningskapasiteten både i forskningsmiljøene og i næringsliv og offentlig sektor i Nordland.


Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunene i 2022 også ansvaret for mobiliseringsdelen av FORREGION (forskningsbasert innovasjon i regionene) fra Kommunal- og distriktsdepartementet. FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. FORREGION skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger.

BIO Nordland

Bedriftsintern opplæring (BIO Nordland) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning.

 • Bedriftsintern opplæring (BIO Nordland) er en støtteordning for enkeltpersonforetak og småbedrifter innen bransjer som:
  opplevelsesnæringene reiseliv og kulturnæringer
 • småskalamatprodusenter
 • mat- og restaurantbransjen
 • småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien
 • Spesielle fagområder som vurderes som særlig aktuelle for økt kompetanseheving er:
  digitalisering og automatisering, samt AI (Artificial Intelligence/Kunstig intelligens)
 • bedriftsledelse, markedskompetanse, internasjonalisering og språkkunnskaper


De store næringene i fylket, som reiseliv, sjømat og industri, må i tillegg jobbe med å levere bærekraftige løsninger for framtiden. Dette vil kunne endre konkurransebetingelser og markedsmuligheter, og vil kunne kreve ny kompetanse i bedriftene.

Med småbedrifter menes bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Tilskudd til utkantbutikker i Nordland

Ordningen skal bidra til å sikre en rimelig god vare- og drivstofforsyning i utkantstrøk, samt opprettholde grunnleggende servicefunksjoner for å bidra til å bevare bosettingen i spredt bebodde strøk. Dagligvarebutikker i små bygdesamfunn i Nordland hvor det er lang avstand til nærmeste dagligvare- og/eller drivstoffutsalg kan søke. Dette vil gjelde øysamfunn, vegløse strøk eller der det minimum er 10 km langs landevei til nærmeste alternativ.

Nordland fylkeskommune om tilskuddsordninger

Open contact form