Vekstgarantiordninga

Vekstgaranti har som føremål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller små og mellomstore bedrifter som veks raskt.


Norsk økonomi treng fleire vinnarbedrifter som lykkast med innovasjon og vekst. Erfaringane viser at vegen til suksess er krevjande. Innovasjonsbedrifter og bedrifter på terskelen til vekst blir ofte prega av uvisse og mangelfull tilgang på risikokapital. Innovasjon Noreg lanserer derfor Vekstgarantiordningen, som gir norske bankar eit nytt, finansielt verktøy til å arbeida meir systematisk og offensivt mot innovasjons- og vekstbedrifter.

Formålet med Vekstgarantiordningen er å styrkja tilgangen til bankfinansiering for innovative og/eller raskt veksande små og mellomstore bedrifter.

Dette blir gjort ved at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av tapet til bankane på lån til slike bedrifter. Kvar bedrift kan få lån på inntil 4 millionar kronar, som både kan brukast til investeringar og arbeidskapital. Samla garantiansvar frå Innovasjon Norge er avgrensa til 20 prosent av størrelsen på alle lån som banken har fått godkjent under Vekstgarantiordninga.

Vekstgaranti skal vere ei supplerande sikkerheit når bedriftene er vurdert til å ha beteningsevne, men ikkje kan stille nødvendig sikkerheit for å skaffe seg bankfinansiering. Vekstgaranti er tilgjengeleg for bedrifter i heile landet, gjennom samarbeidsavtalar som Innovasjon Norge har med 14 bankar.

Innovasjon Norge om vekstgarantiordninga

Åpne kontaktskjema