Tilskott til omdømmeaktivitetar for landbruket

Planlegg du å gjennomføre ein omdømmeaktivitet knytt til nye næringar innan landbruket?


Innovasjon Norge har moglegheit til å støtte aktivitetar og arrangement som skal bidra til å bygge stoltheit og auke kunnskapen om norsk landbruk og produkt og tenester frå landbruket blant forbrukarar generelt og produsentar/tilbydarar spesielt.

Det kan bli gitt stønad til regionale matarrangement som bidrar til auka omsetning av lokalmat og drikke, og nasjonale og internasjonale arrangement som bidrar til omdømmebygging av råvarer, tenester og produkt frå norsk landbruk.

Innovasjon Norge - tilskott til omdømmeaktiviteter for landbruket

Åpne kontaktskjema