Tilskot til innovasjonskontraktar

Innovasjonskontraktar gir tilskot til leverandørbedrifter som har eit innovasjonsprosjekt i eit forpliktande samarbeid med ein pilotkunde.


Kven kan søkje om innovasjonskontrakt?

Målgruppa er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, som har ambisjonar om å styrkje bedrifta si konkurransekraft og posisjonere seg for internasjonale marknader. Gjennomføring av eit innovasjonsprosjekt er sett på som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

Hovudmålgruppa er små og mellomstore bedrifter, men unntaksvis kan også store bedrifter få tilskot.

Kva slags prosjekt kan få finansiering?

Tilskot til ein innovasjonskontrakt skal gje risikoavlasting for prosjekt som er innovative og som har internasjonalt potensial. Det krev at innovasjonsprosjektet er forbunden med betydeleg marknads- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med marknaden og pilotkunde for å kommersialisera ei ny løysing, og få til skalering og vekst.

Formålet med prosjektet må vere å få fram ei ny og betre løysing på eit definert behov. Det er ein føresetnad at det ikkje finst liknande løysingar tilgjengeleg frå før.

Først må pilotkunden vera representativ for den marknaden ein skal veksa i, slik at pilotkunden kan fungera som framtidig referanse. For det andre må motivasjonen til pilotkunden for samarbeidet vera at det ikkje finst alternative løysingar som er gode nok. For det tredje må pilotkunden vera villig til å leggja stor innsats i utviklingsprosjektet, Det betyr til beste for prosjektet og ikkje berre pilotkunden sine eigne behov.

Prosjekt som berre rettar seg mot behov hos éin kunde, og som blir rekna som ein leveranse til pilotkunden framfor eit samarbeidsprosjekt, blir ikkje prioriterte. Rettane for løysinga skal tilhøyra leverandørbedrifta, og søkjar må ha ein plan for framtidig sal til nye kundar utover pilotkunden.

Innovasjon Noreg om innovasjonskontraktar

Åpne kontaktskjema