Tilskudd til innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde.


Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

Målgruppen er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, som har ambisjoner om å styrke sin konkurransekraft og posisjonere seg for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter, men unntaksvis kan også store bedrifter motta tilskudd.

Hvilke prosjekter passer for Innovasjonskontrakter?

Tilskudd til en innovasjonskontrakt skal gi risikoavlastning for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. Det forutsetter at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, med mål om å kommersialisere en ny løsning – og potensial for skalering og vekst.

Formålet med prosjektet må være å få fram en ny og bedre løsning på et definert behov. Det er en forutsetning at det ikke finnes liknende løsninger tilgjengelig fra før.

Pilotkunden sin rolle i prosjektet er vesentlig. Pilotkunden må være representativ (stor og viktig nok) for det markedet man tenker å adressere, slik at pilotkunden kan fungere som framtidig referanse overfor andre kunder, og pilotkundens motivasjon for samarbeidet være begrunnet i at det ikke finnes alternative løsninger som er gode nok. Pilotkunden må være villig til å legge betydelig med innsats i utviklingsprosjektet, til beste for prosjektet og ikke bare pilotkundens egne behov.

Innovasjon Norge om forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)

Open contact form