Tilskudd til innovasjonskontrakter

Innovasjonskontrakter gir tilskudd til leverandørbedrifter som har et innovasjonsprosjekt i et forpliktende samarbeid med en pilotkunde.


Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

Målgruppen er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, som har ambisjoner om å styrke sin konkurransekraft og posisjonere seg for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter, men unntaksvis kan også store bedrifter motta tilskudd.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Tilskudd til en innovasjonskontrakt skal gi risikoavlastning for prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensial. Det forutsetter at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde for å kommersialisere en ny løsning, og få til skalering og vekst.

Formålet med prosjektet må være å få fram en ny og bedre løsning på et definert behov. Det er en forutsetning at det ikke finnes liknende løsninger tilgjengelig fra før.

Pilotkundens rolle i prosjektet er vesentlig. Først må pilotkunden være representativ for det markedet man skal vokse i , slik at pilotkunden kan fungere som framtidig referanse. For det andre må pilotkundens motivasjon for samarbeidet være at det ikke finnes alternative løsninger som er gode nok. For det tredje må pilotkunden være villig til å legge betydelig innsats i utviklingsprosjektet, Det betyr til beste for prosjektet og ikke bare pilotkundens egne behov.

Prosjekter som kun retter seg mot behov hos én kunde, og som anses som en leveranse til pilotkunden framfor et samarbeidsprosjekt, prioriteres ikke. Rettighetene for løsningen skal tilhøre leverandørbedriften, og søker må ha en plan for framtidig salg til nye kunder utover pilotkunden.

Innovasjon Norge om forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU)

Open contact form