Internasjonal støtteordning for frakt og reise – kunsthandverk

Profesjonelle kunstnarar kan søkje frakt- og reisestøtte for deltaking i kunsthandsverksprosjekt i utlandet.


Den globale pandemien COVID-19 fører til fleire utsetjingar og avlysninger av utstillingar, messar og andre arrangement. Dette rammar òg norske og Norges-baserte kunsthandverkarar med prosjekt i inn- og utland. Det er stort sannsyn for at viruset kjem til å påverka kunstfeltet i lang tid framover. Ved planlegging av nye internasjonale prosjekt bør transport, reise og liknande blir bestilt med moglegheit for avbestilling. Norwegian Crafts tilrår alle kunstnarar å utvisa varsemd, og til å følgja kravet til norske helsestyresmakter, tilrådingar og råd.

Ordninga skal bidra til å skapa internasjonale moglegheiter for profesjonelle utøvarar på kunsthandverksfeltet gjennom deltaking i kunsthandverksprosjekt i utlandet av høg kunstnarisk kvalitet. Vidare skal ordninga bidra til å internasjonalisera norsk kunsthandverk ved å opna for auka kontakt, samarbeid med og kunnskapsformidling til fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Kva kan du søkje støtte til:

  • Tilskot til frakt og forsikring av kunsthandverk og tilskot til katalogproduksjon og elektronisk biletmateriale.
  • Tilskot til reise kan gjevast, dersom kunstnaren har ei aktiv rolle som tilseier dette. Det må gjerast greie for dette i søknaden.
  • Primært vert det gjeve tilskot til gjennomføring av utstilling. Det kan også gjevast tilskot til deltaking på profesjonelle messer eller på andre viktige kunsthandverksarenaar.

Prosjektet må realiserast i utlandet.


Kven kan søkje:

Profesjonelle kunstnarar innan kunsthandverksfeltet. Kuratorar og skribentar/kritikarar som dekkjer kunsthandverksfeltet, kan også omfattast av ordninga når dei deltek i ei aktiv rolle på internasjonale seminar o l.
Søkjaren må vere norsk statsborgar eller vere busett i Noreg.

Norwegian Crafts administrerer Utanriksdepartementets støtteordning innan kunsthandverk. Det er tre søknadsrundar i året.

Tilskotsordninga gjeld ikkje for støtte til prosjektutvikling, produksjon av kunstverk, leige av lokale eller prosjekt som allereie er påbyrja.

STIKK.no om UD-støtte – kunsthåndverk

Åpne kontaktskjema