Stønad til nordisk kultur

Nordisk Kulturfond støttar prosjekt som, i kraft av kultursamarbeid, bidrar til ei positiv utvikling for kunst og kultur i og utanfor Norden.


Prosjektstønad

For å kunne få prosjektstønad skal prosjektet ha eit kunstnarisk eller kulturelt innhald og karakter av samarbeid og utveksling. Prosjektet skal som eit utgangspunkt involvere fleire av dei nordiske landa – Danmark, Finland, Island, Noreg, Sverige, Færøyane, Grønland og Åland. Når fondet vurderer søknader, er dei vesentlegaste kriteria nordisk relevans og samarbeid og det kunstnariske innhaldet og ambisjonar til prosjekta. Du må ikkje bu i Norden for å søke. Nordisk kulturfond deler ut prosjektstønad tre gonger i året til nordiske kunst- og kulturprosjekt.

OPSTART

Opstart er Nordisk Kulturfond sin investering i kunst- og kulturprosjekta sine første fasar, så prosjekta sine nordiske ambisjonar kan styrkast. Opstart støttar felles utvikling av lovande prosjektidear.

OPSTART kan derfor ikkje søkast til gjennomføring av mindre og allereie ferdigstøypte prosjekt. Det skal minimum inngå to nordiske land med ein ambisjon om å utvikle samarbeidet til fleire land.

Søknadane blir behandla fortløpande, og du kan ikkje søke om meir enn 25.000 DKK.

Globus

Globus er Nordisk Kulturfond sitt tematiske program 2020-2024, som skal gi kunstnarar og kulturutøvarar nye moglegheiter for å søke stønad til prosjekt, som når ut over Norden. Prosjekta skal ha ein klar forbindelse og/eller relasjon til Norden i form av partnarar, tema eller aktivitetar, men skal ikkje kunne utviklast i Norden åleine. Innanfor Globus kan ein frå 2022 søke stønad via årlege søkerundar til større samarbeidsprosjekt. Sidan 2020 har fondet også arbeidd med programmet Globus Opstart, som støttar etablerings- og utviklingsfasar i gjensidige globale samarbeid og prosjekt. Søknadane blir behandla fortløpande.

Kven kan søkje? 

Aktørar innanfor alle kunst- og kulturfelt kan søke om stønad hos Nordisk Kulturfond, såframt innhaldet i prosjektet oppfyller kriteria til fondet. Ein kan søke som individ, gruppe, organisasjon, institusjon, foreining eller verksemd. Søkaren behøver ikkje vere busett i Norden eller ha nordisk nasjonalitet.

Nordisk kulturfond om prosjektstøtte

Nordisk kulturfond om støtteordningen OPSTART

Nordisk kulturfond om støtteordningen Globus Opstart

Nordisk kulturfond om støtteordningen Globus FORWARD

Søknadsportal Nordisk Kulturfond

Åpne kontaktskjema