Stønad til marknadstiltak i jordbruket

Stønad til marknadstiltak omfattar marknadsregulering og spesielle ordningar, mellom anna tilskotsordningar retta mot omsetningsleddet og annan foredlingsindustri.


Føremålet med marknadstiltaka er å sikre ei stabil forsyning av varer i alle marknader til ein tilnærma lik pris og sikre produsentane stabil avsetning av norske jordbruksvarer.

Tiltaka omfattar:

  • mjølk
  • kjøtt og egg
  • korn, mjøl og kraftfor
  • frukt og grønt
  • pelsdyr


Dei blir i hovudsak finansierte av primærprodusentane og i nokon grad over statsbudsjettet.

Landbruksdirektoratet om markedsregulatorar

Åpne kontaktskjema