Reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Ønskjer du å auke verdiskapinga i reinkjøtproduksjonen? Innovasjon Noreg kan gje deg tilskot til bedriftsutvikling og kompetanse- og marknadsføringstiltak.


Utviklingsprogrammet skal for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping oppnå ei større verdiskaping innan produksjon, kommersialisering og sal av reinkjøtt, og dessutan biprodukt frå rein

Kven kan få finansiering:

  • Reineigareigd foredlingsbedrift med hovudmål å utvikle matspesialitetar baserte på reinkjøt
  • Reineigar som samarbeider med foredlingsbedrifter der råvarene går til produksjon av matspesialitetar
  • Foredlingsbedrifter og forpliktande produsentsamanslutningar med hovudmål å utvikle matspesialitetar baserte på reinkjøt
  • Reineigar som ønskjer å starte eller utvikle verksemd knytt til bruk av biprodukt frå reinen
  • Reineigar som ønskjer å starte eller utvikle verksemd knytt til reiseliv der matelementet er sentralt.

Kva kan Innovasjon Norge finansiere?

Du kan få tilskot eller ein kombinasjon av tilskot og lån til nyskaping og bedriftsutvikling, produktutvikling (inkl. utvikling av emballasje), konsulentbistand og kompetanseutvikling.

På mat- og reiselivsområdet kan det også verte gjeven stønad til felles omdøme- og marknadsføringstiltak.

Innovasjon Noreg – reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Åpne kontaktskjema