Reindrift - støtte ved omfattande tap av rein i ulykke

Det kan gjevast støtte til reinbeitedistrikt/reinlag ved uføreseielege og akutte hendingar som fører til at eit større tal rein omkjem og kor reineigar ikkje med rimeleg innsats kunne ha hindra hendinga.


Tap som kjem av låste beite, nedslitne beite, lågt slakteuttak eller rovdyr vert ikkje rekna som ulykke etter denne ordninga.

Forskrift om Utviklingsfondet for reindrifta, kapittel 2. Tilskot ved omfattande tap av rein i ulykker

Landbruksdirektoratet om tilskot ved omfattande tap av rein i ulykker

Åpne kontaktskjema