Reindrift - støtte ved omfattende tap av rein i ulykke

Det kan gis støtte til reinbeitedistrikter/reinlag ved uforutsigbar og akutt hendelse som fører til at et større antall rein omkommer og hvor reineier ikke med rimelig innsats kunne ha forhindret hendelsen.


Tap som er forårsaket av låste beiter, nedslitte beiter, lavt slakteuttak eller rovdyr regnes ikke som ulykke etter denne ordningen.

Open contact form