Regionale distriktsmidler

Innovasjon Noreg har eit mål om at verdiar vert skapt over heile landet. Innovasjon Noreg har derfor eigne ordningar for selskap i distrikta, og andre krav til selskapa som kan kvalifisera seg.


Målgruppa er små og mellomstore bedrifter og entreprenørar innanfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Bidraget vårt skal avlasta risiko og vera utløysande for at prosjektet blir gjennomført.

Kva kan finansierast?

Låne- og tilskotsordningar i distrikta omfattar:

  • Distriktsrettede investeringstilskot og utviklingstilskot til enkeltbedrifter og etablerarar
  • Distriktsrettede risikolån, under dette ansvarleg lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantiar for investeringslån og driftskredittar.

Tilskota er eit supplement til anna finansiering av prosjektet. Delen finansiering frå oss baserer seg på ei samla vurdering av bedrifta og prosjektet. Støtta skal bidra til at prioriterte prosjekt regionalt blir gjennomført i ønskt omfang og med ønskt framdrift.

Innovasjon Norge og regionale distriktsmidler

Regjeringen.no - sjekk om din bedrift er registrert i en kommune som åpner for distriktsrettet investeringsstøtte

Åpne kontaktskjema