Oppstartstilskot 1

Har du ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden? Innovasjon Noreg kan gi deg tilskot til å testa om det finst ein marknad for løysinga di.


Vil du vita om det eksisterer eit betalingsvillig marknad for produktet eller tenesta di? I første fase av oppstartsløpet kan me tilby eit tilskot for å testa dette. Med tidlege avklaringar kan du endra kurs og gjera nødvendige justeringar utan å pådra deg store kostnader.

Kven kan få Oppstartstilskot 1?

 • ei bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år). Bedrifta er etablert med organisasjonsnummer, vanlegvis gjennom enkeltpersonføretak eller AS
 • definert eller utvikla ei førebels løysing som representerer noko vesentleg nytt i marknaden
 • gjort ein marknadsanalyse og kan presentera data som gir grunnlag for å vurdera marknadspotensialet
 • ei viss oversikt over konkurrentar og alternative løysingar, og kan beskriva kva som er konkurransefortrinna dine
 • eit kunde-, sals- og kommersialiseringsfokus, og kan visa til ei førebels interesse frå potensielle kundar eller samarbeidspartnarar
 • hypoteser eller minimumsløsninger som kan testes på mulige kunder eller brukere for å lære
 • ei klar målsetjing med marknadsavklaringa og kan beskriva aktivitetane du vil gjennomføra i denne fasen
 • grunnleggjande kjennskap til, erfaring frå eller forståing for marknaden de skal inn i
 • tydeleg uttalte vekstambisjonar og kan gjera greie for kva moglegheiter som eksisterer i forhold til å verna løysinga
 • tilgjengeleg kapital, menneskelege ressursar og kjernekompetanse som sannsynleggjer god gjennomføring av prosjektet

  Tilskotet finansierer eksterne kostnader knytt til marknadsavklaringsaktivitetar som må gjerast for å kunna ta prosjektet vidare til neste steg; kommersialisering av løysinga.

 • Innovasjon Noreg om oppstartstilskot 1

Åpne kontaktskjema