Oppstartlån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og førebuingar til vekst i selskapet. Lånet kan dekkja aktivitetar knytt til etablering av forretningsmodellen til bedrifta, organisasjonsutvikling og marknadsarbeid.


Lånebeløpet er minimum 1 million kroner og maksimalt 2 millionar kroner.

Kven kan få oppstartlån?

Bedrifter som:

  • er registrerte i Einingsregisteret som AS
  • er yngre enn fem år
  • har ambisjonar og betydeleg vekstpotensial og moglegheiter for å lukkast internasjonalt
  • kan dokumentere ein betalingsvillig marknad
  • har planar og budsjett for vidare utvikling og nødvendig kompetanse for å realisera planane
  • består av eit solid team som har vist gjennomføringsevne så langt i bedriftsutviklinga
  • har eit styre med minimum éin ekstern styremedlem som har relevant bakgrunn for å bidra til strategien til bedrifta, og som kan bidra med arbeidsinnsats på vesentlege område (marknadsinnsikt, nettverk, kommersiell erfaring osb.)
  • har investorar med erfaring frå liknande verksemder eller bransje, og dessutan har evne og anteke vilje til å gjera oppfølgingsinvesteringar

Kva kan oppstartlån brukast til?

I løpet av prosjektperioden skal bedrifta førebu og gjennomføra kommersiell lansering av løysinga. Me ser på heile utviklinga til bedrifta i kommersialiseringsfasen.

Det blir ikkje stilt krav til kva aktivitetar som skal gjennomførast, men bedrifta må ha truverdige planar for å realisera vekst og verdiskapingspotensial. Bedrifta bør bli attraktiv for oppfølgingsinvesteringar og kan sannsynleggjera beteningsevne for renter etter to år, og evna til å betena både avdrag og renter, og dermed nedbetala eit serielån, etter tre år. Lånet skal nedbetalast i løpet av tre år.

Innovasjon Noreg om oppstartslån

Åpne kontaktskjema