NORA

NORA (Nordisk Atlantsamarbeid) løyver stønad til samarbeidsprosjekt, som omfattar partnarar frå minst to av dei fire NORA-regionane (Grønland, Island, Færøyane og Kystnoreg). NORA støtter ulike prosjekt.


Felles for prosjekta er likevel at dei er relevante for organisasjonen si målsetjing: Å skape ein sterk og dynamisk nordatlantisk region, som er kjenneteikna av ei sterk og berekraftig økonomisk utvikling.

I NORAs strategiprogram 2017-2020 er det peika ut tre overordna innsatsområde:

  • Haldbar landsbyutvikling
  • Innovative og resiliente regioner
  • Halsbare byar og byutvikling


Strategien peikar vidare ut ulike faglege innsatsområde, som beskriv på kva for område aktørane i regionen kan søkje prosjektstøtte:

  • Kreative industriar
  • Grønn energi
  • Bioøkonomi
  • Berekraftig turisme
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Velferdstenester
  • Maritim sikkerheit/beredskap

NORA har to årlege søknadsrundar. Den første vert annonsert medio januar med frist i mars. Den andre søknadsrunden vert annonsert medio august med frist i oktober.

NORA kan støtte både eittårige og opptil treårige prosjekt med maksimalt 500 000 DKK per år.
Prosjekt kan få middel frå NORA inntil 50 % av den totale kostnadsramma til eir prosjekt.
 
Kven kan søkje:
Føretak, offentlege institusjonar, privatpersoner, mv. - kan søkje.

NORA om prosjektstøtte

Søknadskjemaer NORA

Åpne kontaktskjema