Music Norway sitt reisetilskot

Dette er ei ordning for at profesjonelle norske utøvarar, komponistar og låtskrivarar skal kunne delta aktivt på den internasjonale arenaen.


Ordninga er finansiert av Music Norway og Utanriksdepartementet. Målet er å legge forholda til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og blant anna bidra til at profesjonelle norske utøvarar, komponistar og låtskrivarar innan alle sjangrar og deira management og norsk musikkbransje, skal kunne delta aktivt på den internasjonale arenaen.

Kva kan du søke stønad til?

Det kan søkjast om reise-, visa- og overnattingsutgifter innanfor følgjande kategoriar innan alle sjangrar:

Konsert/turné

Til offentlege konsertar i utlandet inkludert showcasar og supportoppdrag. Konsertane må finne stad i regi av ein stadleg arrangør, agent eller festival i utlandet.

Møteverksemd

Næringsretta møteverksemd og anna nettverksbyggande verksemd i utlandet for sjølvrepresenterande artistar og komponistar. Ordninga inkluderer ikkje messer, konferansar, seminar og andre nettverksarenaer der Music Norway elles har eit tilbod. Lengre opphald i utlandet med tilsvarande formål kan også støttast.

Låtskriving/komponering

Til låtskrivarsamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving og så vidare med utanlandske partnarar utanfor Noreg.

Arbeidsopphald

Til lengre arbeidsopphald (1-3 månader) i same marknad for å etablere kontaktar og inngå internasjonale samarbeid i ein ny marknad. Du vil også få tilbod og rådgiving og førebuingar før utreise om ønskeleg.

Kven kan søke?

Utøvarar, artistar, komponistar, låtskrivarar og tekstforfattarar som er norske statsborgarar eller busette i Noreg. Management eller andre bransjerepresentantar kan søke på vegner av artisten sin. Med profesjonelle meiner ein dei som i hovudsak lever av musikkvirket sitt. Verksemda/utøvaren må ha norsk organisasjonsnummer.

Music Norway om reisetilskot

Søknad om reisestønad

 

Åpne kontaktskjema