Lærlingeordninga

Bedrifter som ønskjer å ta inn lærlingar, praksisbrevkandidatar, lærekandidatar eller kandidatar for fagbrev på jobb, må søkje om godkjenning som lærebedrift og få godkjent den enkelte kontrakten før tilskot kan gjevast.


Fylkeskommunane har finansieringsansvaret for alle lærekontraktar, opplæringskontraktar og kontraktar om fagbrev på jobb. Midla inngår i rammetilskotet til fylkeskommunane.

I ein lærekontrakt eller opplæringskontrakt forpliktar bedrifta seg til å gje lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb nødvendig opplæring fram til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve eller ein kompetanseprøve.

Ein lærling er ein som har inngått lærekontrakt med sikte på fagprøve eller sveineprøve. Ein praksisbrevkandidat er ein som har inngått ein opplæringskontrakt med sikte på praksisbrevprøve. Ein lærekandidat er ein som har inngått opplæringskontrakt med sikte på ein mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve. Ein kandidat for fagbrev på jobb er ein som har inngått ein kontrakt om opplæring, på grunnlag av allsidig praksis og realkompetanse, med sikte på fag- eller sveineprøve.

Basistilskot 1:
Basistilskot 1 blir gjeven til bedrifter som teiknar lærekontrakt eller opplæringskontrakt med lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidater, som har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova og forskrift til opplæringslova. 

Basistilskot 2:
Basistilskot 2 blir gitt til bedrifter for lærlingar og praksisbrevkandidatar som har fylt 21 år, og som teiknar lærekontrakt eller opplæringskontrakt med full opplæring i bedrift. Vidare blir basistilskot 2 gjeven til bedrifter som har teikna lærekontrakt med lærling eller opplæringskontrakt med praksisbrevkandidat, som har brukt opp retten til vidaregåande opplæring. I tillegg blir basistilskot 2 gjeven til lærebedrifter som skal gi opplæring til kandidatar for fagbrev på jobb.

Ekstra tilskot:
For lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidater som teiknar lærekontrakt/opplæringskontrakt i verneverdige tradisjonshåndverksfag, gir fylkeskommunen eit ekstra tilskot per lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat per år for læretiden i bedrift. Tilskotet blir òg gitt for kandidatar som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. Tilskotet blir gjeven i tillegg til basistilskot.

Opplæringslova om godkjenning av lærebedrift

Utdanningsdirektoratet om satsar for tilskot

Utdanningsdirektoratet om rutinar for tilskot til bedrifter som tek inn lærlingar, praksisbrevkandidatar, lærekandidatar og kandidatar for fagbrev på jobb

Åpne kontaktskjema