Lærlingeordningen

Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb, må søke om godkjenning som lærebedrift og få godkjent den enkelte kontrakten før tilskudd kan gis.


Fylkeskommunene har finansieringsansvar for alle lærekontrakter, opplæringskontrakter og kontrakter om fagbrev på jobb. Midlene inngår i rammetilskuddet til fylkeskommunene.

I en lærekontrakt eller opplæringskontrakt forplikter bedriften seg til å gi lærlingen, praksisbrevkandidaten, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb nødvendig opplæring fram til fag-/svenneprøve, praksisbrevprøve eller en kompetanseprøve.

En lærling er en som har inngått lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve. En praksisbrevkandidat er en som har inngått en opplæringskontrakt med sikte på praksisbrevprøve. En lærekandidat er en som har inngått opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. En kandidat for fagbrev på jobb er en som har inngått en kontrakt om opplæring, på grunnlag av allsidig praksis og realkompetanse, med sikte på fag- eller svenneprøve.

Basistilskudd 1:

Basistilskudd 1 gis til bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.

Basistilskudd 2:

Basistilskudd 2 gis til bedrifter for lærlinger og praksisbrevkandidater som har fylt 21 år, og som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med full opplæring i bedrift. Videre gis basistilskudd 2 til bedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærling eller opplæringskontrakt med praksisbrevkandidat, som har brukt opp retten til videregående opplæring. I tillegg gis basistilskudd 2 til lærebedrifter som skal gi opplæring til kandidater for fagbrev på jobb.

Ekstra tilskudd:

For lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater som tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt i verneverdige tradisjonshåndverksfag, gir fylkeskommunen et ekstra tilskudd per lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat per år for læretiden i bedrift. Tilskuddet gis også for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. Tilskuddet gis i tillegg til basistilskudd.

Opplæringslova om godkjenning av lærebedrift

Open contact form