Kjøparfinansiering

Eksportfinansiering Norge tilbyr langsiktige lån med gunstige vilkår og lange løpetider.


Lånet har ei løpetid på minst to år og blir gitt i samarbeid med ein kommersiell bank eller tilsvarande finansinstitusjon. Eksportfinansiering Noreg kan anten tilby lån der dei tek kredittrisikoen på kjøpar, stille garanti for lån frå ein annan långivar eller tilby lån der ein norsk eller utanlandsk bank, eller tilsvarande institusjon garanterer for lånet.

Kven kan søkje?

  • Internasjonale kjøparar av norske kapitalvarer og tenester
  • Norske kjøparar av skip bygd ved norske verft eller i utlandet med norsk skipsutstyr
  • Utanlandske dotterselskap av norske eksportørar


Eksportfinansiering Norge fremjar norsk eksport ved å stilla garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske staten.

Eksportfinansiering Noreg om kjøperfinansiering

Åpne kontaktskjema