Internasjonal støtte for galleri og uavhengige utstillingsstadar

Formålet med tilskotet er å bidra til auka etterspørsel og internasjonalisering av norsk samtidskunst, medrekna biletkunst og kunsthandverk, gjennom norske galleri og uavhengige utstillingsstadar.


Støtta skal stimulere til internasjonal innsats, spesielt med omsyn til deltaking i anerkjente internasjonale kunstmesser og mellombelse utstillingsarenaar.

Kva kan du søkje støtte til:

Kunstmesseavgift/visingsavgift, kunsttransport og forsikring og informasjonsmateriell i samband med presentasjon.

Kven kan søkje:

Galleri og uavhengige utstillingsstadar baserte i Noreg som representerer samtidskunst på internasjonale kunstmesser eller mellombelse utstillingsarenaar kan søkje. Individuelle kunstnarar og kuratorar kan ikkje søkje på eiga hand. Prioritet er gjeven til anerkjente internasjonale kunstmesser og mellombelse utstillingsarenaar.

Søknader må sendast inn i samsvar med søknadsfristane og minst seks veker før opninga av kunstmessa eller eventet.

Det er tre søknadsfristar i året: 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

Internasjonal støtte for galleri og uavhengige utstillingsstadar er støtta av Kulturdepartementet si ordning for visuell kunst og vert administrert av Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Søknadene vert vurderte av ein internasjonal jury nemnd opp av OCA.

OCA om internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder

Stikk.no – Retningslinjer for internasjonal støtte for gallerier og uavhengige utstillingssteder

Åpne kontaktskjema