Forprosjekt for internasjonalisering

Nordisk prosjekteksportfond (Nopef) tilbyr nordiske bedrifter finansiell støtte til å analysera og førebu internasjonale investeringar og etablering av forretningsdrift i utanlandske marknader utanfor EU og EFTA.


Nopef støttar òg demonstrasjons- og pilotprosjekt med mål om å investera kommersiell skala innan grøn teknologi og grøne løysingar. Målet med Nopef finansiering er å legga for til rette implementeringen av norske grøne løysingar på den globale marknaden, og dessutan å styrka den internasjonale konkurranseevna til nordiske firma.

Kva kan du søkje støtte til:

Nopef finansierer forprosjekt som gjev direkte eller indirekte miljømessige forbetringar, effektiviserer produksjonsprosessar, reduserer energi- og ressursforbruk og aukar miljømedvitet i mottakarlandet.

Støtta frå Nopef skal nyttast for forstudium, prosjektplanlegging og utvikling av andre førebuande aktivitetar, som har som mål å realisera ei internasjonal etablering eller ein implementeringen av eit demonstrasjons-/pilotprosjekt.

Eit vilkårslån frå Nopef kan dekkje opp til 40 % av prosjektkostnadane til selskapet, inkl. interne lønnskostnader, reisekostnader og kjøp av eksterne tenester på inntil 50 000 euro. Lånet kan heilt eller delvis konverterast til støtte etter godkjend sluttrapportering for prosjektet.

Kven kan søkje:

Små og mellomstore nordiske bedrifter med færre enn 500 tilsette og omsetning under 100 mill. euro kan søkje finansiering frå Nopef. Nopef støttar etablerte bedrifter med minst eit års operativ verksemd, solid økonomi og naudsynte ressursar for prosjektet.

Nopef om finansiering

Søknadsskjema Nopef

Åpne kontaktskjema