EUROSTARS

Eurostars er eit felles initiativ frå EUREKA og EU-kommisjonen for å styrkje forskingsutførande små og mellomstore bedrifter (SMB-er).


Kven kan søkje:

Forskingsutførande små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostar søke om midlar til forskings- og utviklingsprosjekt. Målet med prosjekta må vere nye produkt, tenester eller prosessar som skal ut i marknaden innan to år etter prosjektslutt. Prosjekta føreset internasjonalt samarbeid. Alle bransjar, på alle teknologiområde kan søke.

Forskningsrådet om EUROSTARS

Åpne kontaktskjema