EØS-midla - finansiering gjennom samarbeid

EØS-midlane (EEA-grants) gir norske bedrifter, forskingsinstitutt og offentlege aktørar høvet til å gjennomføra prosjekt i samarbeid med mottakarland i EU. Midlane kan finansiera felles utvikling, testing og pilotering av nye teknologiar og løysingar, og dessutan kompetanseoverføring.


EØS-midlane (EEA-grants) er ein del av EØS-avtalen og eit bidrag frå Noreg til å redusera sosiale og økonomiske forskjellar i Europa. EØS-midlane skal også styrkja samarbeidet mellom Noreg og dei 15 mottakarlanda i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa.

Ein betydeleg del av dei totale midla skal gå til næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter, noko som inneber store moglegheiter for norske partar som inngår samarbeid med partar i mottakarlandet.

Kva område kan ein søkje finansiering for?

Samarbeidsprosjekt innan grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerheit og -effektivitet, helse, hav og IKT.

Forskningsrådet om EØS-midla

Innovasjon Noreg om EØS-midla

Åpne kontaktskjema